Trafikkregulerande skilt på kommunal veg

Pinseaftan mottok vi kopi av søknad som er sendt til Statens vegvesen via Lensmannskontoret om forbudsskilt mot køyring med buss og lastebil/vogntog.

les brevet og sjå kartskissa her

Klikk på bileta for større utgåve:

skiltsoknad    skiltkart

 

 

3 tankar om “Trafikkregulerande skilt pÃ¥ kommunal veg

 1. Det er i og for jeg positivt at det legges opp til forbud mot kjøring med buss og lastebill/vogntog i Øyragata. Selv om disse kjøretøyer medfører støy og tildels rystelser i grunnen, er det personbiltrafikken som utgjør hovedproblemet. Busser og lastebiler utgjør en svært liten andel av det totale antall kjøretøyer som til daglig kjører gjennom Øyragata (strekningen mellom Lindstrøm hotell og Gamle holdeplassen. Uten Ã¥ ha helt eksakte tall for passerende biler, antar jeg at det i sommerhalvÃ¥ret passerer i gjennomsnitt 500 – 600 biler daglig. I tillegg til at bilene kjører gjennom gaten, parkerer til tider ganske mange biler utenfor vÃ¥rt hus og Potter kafe. Jeg kan for ordens skyld nevne at Pinsedags kveld var 4 biler parkert i det nevnte omÃ¥de, derav en som sperret inngangspartiet vÃ¥rt fullstendig. Jeg synes Grendelaget burde fortelle aktuelle personer i kommunen at det er en belastningÃ¥ ha følelsen til daglig Ã¥ ha 500 biler i stua.

  Jeg synes det er beklagelig, og er svært skuffet over at ikke Grendelaget har lagt hovedfokus på å stenge Øyragata mellom Linstrøm hotell og Gamle holdeplassen for gjennomjøring.

  Det har vært antydet plassering av blomsterkasser i det aktuelle omrÃ¥det i gata i den hensikt pÃ¥ dempe farten. Jeg tror det i tilfelle vil ha liten virking, og kan i verste fall føre til en «ny slalomøvelse» som kan gi en verre situasjon enn dagens.

  Jeg vil i tilknytning til dette bemerke at det gjennomføre planarbeidet ikke har tatt for seg viktige områder som miljø og helserelaterte spørmål. Jeg nevner i denne forbindelse at Spydeberg kommune det nylig etablerte et nytt byggefelt. Det første som sto ferdig var gjerde som skal hindre trafikkstøy til tross for at boligfeltet ligger ca 150 m fra veien/trafikken. I Lærdal ser det ikke ut til at man bryr seg om at trafikken passerer ca 1 m fra husveggen.

  Jeg vil i denne sammenheng også nevne at det i Sverige for kort tid siden ble offenliggjort en undersøkelse som viser at personer som bor nær biltrafikk påføres psykiske og andre helsemessige skader på grunn av den stadige støy man utsettes for.

  Jeg vil gjerne ha tilbakemelding fra styret i Grendelaget om hvorfor man ikke vil prioritere å stenge Øyragata i det tidligere nevnte området for gjennomkjøring. Etter min oppfatning vil dette medføre svært få ulemper, og vil være det viktigste tiltaket for å skape gode boforhold for dem som bor i Øyragata.

  Med hilsen

  Karsten Henriksen

 2. Det er ikkje primært dette skiltet vi har bedt om i det aktuelle området.

  Blomsterkassar skulle vere ei rask og billeg løysing på problemet med den høge farten i området. Blomsterkassane vart lansert som eit strakstiltak frå Grendalaget si side, i eit møte med Formannskapet i april 05, medan vi venta på ein heilheitlege plan for området.

  Vi ynskjer at køyring i området skal skje på bebuarane, fotgjengarane og husa sine premiss, i motsetning til dagens situasjon!

  Lastebilar og bussar gjev betydeleg større vibrasjonar og meir støy enn ein personbil, spesielt i den trange delen av gata.

  Vi ser også at det er lokaltrafikk som står for mesteparten av trafikken og har den høgaste farten.

  Vi har varsla Lensmannen i Lærdal om trafikk, hastigheit og parkering i området, seinast etter at 30-skiltet vart sett opp ved den gamle brannstasjonen, og bedt om tiltak i området.
  Lensmannen i Årdal ser òg dette problemet fleire gongar i veka.

  Då Nordplan lanserte si løysing på mellom anna nytt dekke og andre trafikktilhøve i området i vår,
  vart det på nytt stillt spørsmål om kva som skal skje medan ein ventar.
  Ordføraren meinte at sidan heile Formannskapet var tilstades, kunne ein gjere noko med tungtrafikken i området straks, og ba administrasjonen om at tiltak blei sett igong omgåande.

  Vi tek kommentaren din med til styret i Grendalaget for handsaming, du vil få tilbakemeldig frå styret i komande veke.

  Då vi starta Grendalaget, hadde vi nok ikkje rekna med at det ville gå så lang tid at det måtte kome ny politisk leiing i Lærdal kommune, før noko blei gjort med trafikkproblema i verneområda.
  Vi seier oss leie for det!

  Med venleg helsing
  Ove Ingvar Feidje

 3. Styret i Grendalaget seier seg einig med leiaren og vil tilføya følgjande:

  I utgangspunktet har ikkje Gamle Lærdalsøyri Grendalag gått inn for stenging av all trafikk av omsyn til dei fastbuande i området. Dette gjeld mellom anna dei mange eldre som har jamnleg besøk av heimetenesten. Vi har difor prioritert å jobba for tiltak som vil redusere farten og minske eller fjerne tungtrafikken, t.d. med innsnevring av gata. Vi meiner óg at trafikktrygleiken i begge verneområda må betrast og då har verneområde 2 eit større problem med trafikktryggleik, fart og talet køyretøy som passerer, enn tilfellet er for verneområde 1. I verneområde 1 er det óg viktig å finne løysingar som betrar situasjonen både framanfor og nedanfor Holdeplassen.

  Skal vi gå inn for stenging av Øyragata må det finnast ei praktisk løysing på tilgjenget for dei fastbuande i området. Gode forslag takast i mot med takk!

  Beste helsing

  Styret i Gamle Lærdalsøyri Grendalag

Legg igjen en kommentar